POLITYKA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Zespół dr Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii – przywiązuje dużą wagę do ochrony danych. Korzystanie ze strony internetowej dr Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak dana osoba chce skorzystać z usług specjalnych świadczonych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej strony internetowej, może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, brak jest jednak podstawy prawnej do takiego przetwarzania, na ogół musimy uzyskać zgodę zainteresowanej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu zainteresowanej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych mającymi zastosowanie w przypadku przedsiębiorstwa dr Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W drodze niniejszej polityki dotyczącej ochrony prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto, niniejsza polityka prywatności będzie informować osoby fizyczne o ich prawach.

Dr med. Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista na obszarze dermatologii i wenerologii, wdrożyła wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może wykazywać  luki w bezpieczeństwie, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1) Definicje

Polityka dotycząca ochrony danych dr med. Agnieszka Czarnecka – Lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii,  opiera się na terminologii stosowanej przez organy i ustawodawcę podejmujących czynności podczas opracowania podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych ma  być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowane pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dotyczą dane “). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak  nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jednej konkretnej cechy wyrażającej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są przeprowadzane z wykorzystaniem lub bez wykorzystania procesów zautomatyzowanych i które odnoszą się do danych osobowych, w tym gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest odpowiednie oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub administrator danych

Administratorem lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie określonych kryteriów.

h) Przetwarzający (zlecenie)

Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w trakcie konkretnego zadania polegającego na prowadzeniu dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

j) Strony trzecie

Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

k) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego/administratora

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest

Dr med. Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Bismarckstraße 24

10625 Berlin

Niemcy

Telefon: 030 260745450

E-mail: kontakt@derma-lymph.de

Strona internetowa: www.derma-lymph.de

3) Pliki cookie

Na stronach internetowych Dr med. Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii wykorzystuje się pliki cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcjonalności mediów społecznościowych oraz analizy ruchu na  stronie internetowej. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w systemie komputerowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele z plików cookies zawiera tzw. Identyfikator cookie, który jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Poszczególne przeglądarki internetowe można rozpoznać i zidentyfikować po ich unikalnym identyfikatorze cookie.

Dr Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii, może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej dzięki wykorzystaniu plików cookie bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, co nie byłoby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej z korzyścią dla użytkownika. Cookies pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą pliku cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto pliki cookies, które zostały już ustawione, mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pewnych okolicznościach w pełni użyteczne.

4) Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Dr med. Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona jest odwiedzana przez osobę zainteresowaną lub przez zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można rejestrować (1) typy i wersje wykorzystywanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez w ramach dostępu, (3) stronę internetową, z której uzyskuje  się dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, dr med.Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są niezbędne do (1) prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej operacyjności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane przez dr med. Agnieszkę Czarnecką – lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii i wenerologii, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.

Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Na stronie internetowej dr med. Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii, znajdują się, zgodnie z przepisami prawa, informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dotyczą dane, skontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę będą automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą dane, administratorowi danych będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z taką osobą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Rejestracja na Facebooku Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, można użyć Facebook Connect do rejestracji. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować na Facebooku Connect i klikną przycisk “Zaloguj się przez Facebook” / “Połącz z Facebook”, zostaną Państwo automatycznie przekierowani na platformę Facebook. Tam można się zalogować za pomocą danych użytkowych. Łączy to Państwa profil na Facebooku z naszą stroną internetową lub usługami. Ten link daje nam dostęp do Państwa  danych przechowywanych na Facebooku. Są to przede wszystkim:

Nazwa na Facebook

Zdjęcie tytułowe i profilowe na Facebook

Zdjęcie tytułowe na Facebook

Adres e-mail przechowywany na Facebooku

ID Facebooka

Listy przyjaciół na Facebooku

Lajki na Facebook (Informacje „Lubię to”)

Data urodzenia

Płeć

Kraj

Język

Dane te są wykorzystywane do założenia, dostarczenia i personalizacji konta.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania Facebooka oraz w Polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć na stronach: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszych stronach znajdują się wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje, że odwiedzono naszą stronę z użyciem Państwa adresu IP. Jeśli klikną Państwo przycisk “Lubię to” na Facebooku, gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo  połączyć zawartość naszych stron z profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać fakt odwiedzenia naszych stron z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron, nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przypisywać wizyty na naszych stronach do konta użytkownika na Facebooku,wystarczy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Instagram

Na naszych stronach są zintegrowane funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Instagram, można połączyć zawartość naszych stron z profilem Instagram klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać fakt odwiedzenia naszych stron z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron, nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub, jeżeli jest to przewidziane w dyrektywie europejskiej i przepisach wykonawczych lub przez innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania danych przewidziany w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub przez innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawa osoby, której dotyczą dane

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i twórcę rozporządzenia, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i twórcę rozporządzenia, do uzyskania w dowolnym momencie, bezpłatnie od administratora danych, informacji na temat danych osobowych jej dotyczących, które są przechowywane, oraz kopii tych informacji. Ponadto Europejski Inspektor Ochrony Danych przyznał osobie, której dotyczą dane, dostęp do następujących informacji

cele przetwarzania

kategorie przetwarzanych danych osobowych

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu

istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego

jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą dane: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych

istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozpoządzenia RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji dotyczących logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych

Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane  do kraju trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dotyczą dane, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem danych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem wykonawczym, do bezzwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do sprostowania danych, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, które podlegają jednemu z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie to nie jest konieczne:

Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone w celach, dla których nie są już potrzebne.

Osoba, której dotyczą dane, wycofuje swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie zostało oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.

Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO.

Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

W przypadku zaistnienia jednej z powyższych przyczyn i chęci usunięcia danych osobowych przechowywanych przez dr med. Agnieszkę Czarnecką – lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii i wenerologii, można  w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik dr med. Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii zapewni, że wniosek o usunięcie zostanie niezwłocznie rozpatrzony.

Jeżeli dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez dr med. Agnieszkę Czarnecką – lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz jeżeli nasza firma jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, dr med. Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych.  Dr med. Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista  w dziedzinie dermatologii i wenerologii, podejmie odpowiednie środki biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia,  w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dotyczą dane, żąda od tych innych administratorów danych usunięcia  wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik dr med. Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i twórcą rozporządzenia na szczeblu europejskim, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dotyczą dane, przez okres czasu, który umożliwia administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i osoba, której dotyczą dane, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda  ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw.

Osoba, której dotyczą dane, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO  i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione przyczyny po stronie administratora danych przeważają nad powodami osoby, której dotyczą dane.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków i osoba, której dotyczą dane, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez dr med. Agnieszkę Czarnecką – lekarza specjlistę w dziedzinie dermatologii i wenerologii, może ona w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik dr med. Agnieszki Czarneckiej -lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii, zleci ograniczenie  przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie na szczeblu europejskim, do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez utrudnień ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub wynika z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do możliwości przekazania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia RODO, osoba, której dotyczą dane, ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora danych do innego administratora danych, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przeniesienia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem dr med. Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem wykonawczym na szczeblu europejskim, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Dr med. Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista ds. dermatologii i wenerologii nie będzie przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją przekonujące podstawy do przetwarzania danych osobowych godne ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W przypadku, gdy dr med. Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii przetwarza dane osobowe w celu bezpośredniej reklamy, osoba, której dotyczą dane, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych  osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, sprzeciwi się ich przetwarzaniu dla celów marketingu bezpośredniego przez dr med. Agnieszkę  Czarnecką – lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii i wenerologii, dr med. Agnieszka Czarnecka – lekarz specjalista  w dziedzinie dermatologii i wenerologii nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez dr med. Agnieszkę Czarnecką – lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii i wenerologii do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO  z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, chyba że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do odwołania osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem dr med. Agnieszki Czarneckiej – lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub innego pracownika. Osoba, której dotyczą dane, może również swobodnie korzystać ze swojego prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma na mocy dyrektywy i rozporządzenia na szczeblu europejskim prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutki prawne w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych i która przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, dr med. Agnieszka Czarnecka, lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii, podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dotyczą dane, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby od administratora danych, przedstawienia jej punktu widzenia i zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z praw związanych z automatycznymi decyzjami, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

i) Prawo do odwołania zgody na mocy prawa o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma na mocy dyrektywy i rozporządzenia na szczeblu europejskim prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili to zrobić kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

Przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania z Google AdWords i Reachlocal

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej Google AdWords. Google AdWords jest internetową usługą reklamową, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania ogłoszenia w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyników wyszukiwania odpowiednich słów kluczowych. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do tematycznych stron internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie interesujących reklam na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach wyszukiwarki Google oraz poprzez wyświetlanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby zainteresowanej za pośrednictwem Google zapisywany jest tzw. plik cookie konwersji. Co to są pliki cookie wyjaśniono powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danej osoby. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie służący do konwersji jest wykorzystywany do śledzenia, czy niektóre podstrony, takie jak koszyk systemu sklepu internetowego, były dostępne na naszej stronie internetowej. Plik cookie do konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzić, czy osoba, która przyszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords wygenerowała obrót, tzn. dokonała zakupu lub anulowała zakup.

Dane i informacje zbierane za pomocą pliku cookie odnośnie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem AdWords , tj. do określenia sukcesu lub porażki danego ogłoszenia AdWords oraz do optymalizacji naszych ogłoszeń AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby być wykorzystane do identyfikacji danej osoby.

Plik cookie służący do konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez daną osobę, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. Google może ujawnić dane osobowe zebrane w tym procesie technicznym osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwiać się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie do konwersji w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google AdWords może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Dodatkowo osoba zainteresowana może sprzeciwić się reklamie związanej z zainteresowaniami, oferowanej przez Google. W tym celu osoba, której dotyczą dane, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam wymaganych ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Jak możemy wykazać, że wykorzystujemy ReachLocal do świadczenia usług reklamowych?

Korzystamy z usług reklamowych dostarczanych nam przez ReachLocal GmbH, za pośrednictwem których ReachLocal jako procesor zbiera pewne informacje dotyczące naszych interakcji z Państwem i jest wyjaśnione pod następującym linkiem [https://www.reachlocal.com/de/de/legal/hinweise-zu-den-werbepraktiken-von-reachlocal]. ReachLocal dostarcza nam tych informacji, abyśmy mogli z nich korzystać zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jak osoba, której dotyczą dane, może zrezygnować z takiego śledzenia?

Należy kliknąć następujący link: http://www.reachlocal.com/de/de/legal/trackingopt-out

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO  służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub wykonania innych świadczeń, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą stronę został ranny, a jego nazwisko, wiek, informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać ujawnione lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się w oparciu o art. 6 lit. d  RODO.

Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej w zakresie przetwarzania

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

14) przepisy prawne lub umowne regulujące przekazywanie danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy odnośnie tego, że dana osoba udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dotyczą dane, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawrze z nią lub z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z osobą, której dotyczą dane.

Osoba, której dotyczą dane, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników przed przekazaniem danych osobowych. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dotyczą dane, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje nie podania danych osobowych.

Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako firma odpowiedzialna powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało stworzone przez generator deklaracji o ochronie danych Datenschutz Bonn we współpracy z RC GmbH, firmą, która przetwarza zużyte notebooki oraz prawników kancelarii prawnej WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.